Uciekinierkaa

109 tekstów – auto­rem jest Ucieki­nier­kaa.

* * *

Łzy ma­lują słone ścieżki
słodką odsłoną
szczęścia

W uśmie­chu rozkwitam
kiedy niebo jaśnieje
na naszych twarzach


w oko­pach pa­mięci
sze­regi wspom­nień

tkają nam niewidzialną ni­cią

tę miłość . 

wiersz
zebrał 6 fiszek • 13 kwietnia 2016, 20:37

Dopóki nie wyj­dziesz z pod­pun­któw nie spot­kasz no­wych możliwości. 

aforyzm
zebrał 2 fiszki • 29 marca 2016, 20:46

Ja­ko gra­nat emoc­jo­nal­ny ek­splo­duj Kon­fetti , 
pos­ta­ram się pos­kle­jać Cię , choćby w Ori­gami.

***

De­dyk.
Przyjacielowi 

myśl
zebrała 4 fiszki • 29 marca 2016, 15:17

Nieśmiało wychodząc z cienia - Wielka Sobota 2016.

Mój Boże

Wal­cze ze sobą
by nie za­paść się pod ziemię
pod Twym spojrzeniem

uk­ryć drżenie ramion
w Twym ciepłym milczeniu

mo­je słowa które dotąd
upar­cie trzy­mały się warg

opadły bezwładnie

niczym os­tatnie je­sien­ne liście
w rytm ro­ześmianych Ba­zi
zak­wi­tających na cier­nistej koronie. 

wiersz
zebrał 7 fiszek • 26 marca 2016, 12:09

Niektórym ser­ce pęka na twarzy.


***

In­sp. "Gran To­rino " 

aforyzm
zebrał 4 fiszki • 22 marca 2016, 22:04

Zbiera­ne skru­pulat­nie smut­ki, są na ty­le sil­ne , by poczuć jak ścis­kają za gardło, przes­tając wte­dy oddychać....
na chwilę ba­lan­su­jemy gdzieś na gra­nicach sa­mych siebie
zachłys­tu­jemy się po­toka­mi oczyszczające­go spokoju,
które­go tak nieświado­mi, roz­paczli­wie szu­kaliśmy .

***

De­dyko­wane
dla R. i książek . 

myśl
zebrała 4 fiszki • 27 lutego 2016, 11:35

Portrety na Szkle

Słowa za­wisły w po­wiet­rzu ,
chłod­ne i ob­ce ,
ry­sując zmęcze­nie na twarzy .

Kosztując każdy dzień na no­wo
sta­ramy so­bie przy­pom­nieć smak ,
roz­sy­panych między roz­działami uczuć .

Dys­tans nasze­go spoj­rze­nia ,
obezwład­nia bez­bar­wne ciała ,
gdzieś po drodze za­gubione .

Uwięzione we wspomnieniach

Wy­lewa­my po­toka­mi Duszy ,
ska­leczo­ne marze­nia ,
mi­mo wstrzy­mane­go oddechu
...świtamy....

a Ser­ca wy­rywają się ku sobie. 

wiersz
zebrał 8 fiszek • 22 lutego 2016, 21:24

Cza­sem chłod­ne strzały , niesie ciepły wiatr.... 

aforyzm
zebrał 6 fiszek • 21 lutego 2016, 23:08

(Nie)Znajomy

Zabłądziłam między od­decha­mi
Tracę siebie po ziaren­ku.
Zaszyf­ro­wana cisza poz­wa­la mi iść.

Cho­wam się w bu­kietach myśli
Z kol­czas­tych róż.
Ściany znów mienią się na czerwono
Kiedy zachłys­tuję się krzy­kiem mej duszy.


Choć nig­dy Twój [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 23 fiszki • 1 lutego 2016, 23:06

"Świat stanął na głowie " mówią ludzie.

To Wyście się urodzi­li do góry no­gami ! - bro­nił się Świat . 

myśl
zebrała 6 fiszek • 29 stycznia 2016, 15:10
Uciekinierkaa

O święty krzyżu pytań jak nie wiele warzysz gdy małe głupie szczęście liże mnie po twarzy.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
T U V
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

16 maja 2016, 19:51Uciekinierkaa sko­men­to­wał tek­st dziś trud­niej o brat­nią [...]

17 kwietnia 2016, 21:07Uciekinierkaa wy­powie­dział się w wątku To czy tam­to ? 

13 kwietnia 2016, 21:25Adnachiel sko­men­to­wał tek­st * * * 

13 kwietnia 2016, 21:21Uciekinierkaa sko­men­to­wał tek­st * * * 

13 kwietnia 2016, 21:18Adnachiel sko­men­to­wał tek­st * * * 

13 kwietnia 2016, 21:17Uciekinierkaa sko­men­to­wał tek­st * * * 

13 kwietnia 2016, 21:15Uciekinierkaa wy­powie­dział się w wątku Ostatnia li­tera

13 kwietnia 2016, 21:13Adnachiel sko­men­to­wał tek­st * * * 

13 kwietnia 2016, 21:10Uciekinierkaa wy­powie­dział się w wątku Ostatnia li­tera

13 kwietnia 2016, 21:06Uciekinierkaa sko­men­to­wał tek­st * * *